Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο ΑΠΘ, στο εργαστήριο του κ. Ευστράτιου Κοσμίδη, μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας.

Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο ΑΠΘ.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 286)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Κοσμίδη, επίκουρο καθηγητή Φυσιολογίας – Νευροφυσιολογίας, Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ  προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 11/02/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 68.310,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
Προθεσμία Υποβολής:  02/10/2020
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%97%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%97%CE%A3%CE%A6

Σχολιάστε