Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας

Άρθρο 1ο – ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σύλλογος με έδρα την Αλεξανδρούπολη, με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (ΕΕΦ), Hellenic Society of Physiology (HSP).

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α. Να προωθήσει τη γνώση και την απαρτίωση της έρευνας στον τομέα της Φυσιολογίας και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
β. Να προωθήσει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στη Φυσιολογία.
γ. Να οργανώνει συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, συζητήσεις, ομιλίες και κάθε είδους επιστημονικές δραστηριότητες που κρίνονται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της, καθώς και να εκδίδει περιοδικά.
δ. Να συγκροτεί επιτροπές έρευνας και εργασίας, να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά προγράμματα ή προγράμματα κατάρτισης.
ε. Να συμμετέχει και να συνδέεται με ομόλογες διεθνείς ενώσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε επιστημονικό ή άλλο φορέα.

Άρθρο 3ο – ΜΕΛΗ
Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν άτομα που προωθούν ενεργά τους σκοπούς της Εταιρείας ανεξάρτητα από την αρχική τους εκπαίδευση. Υπάρχουν 4 κατηγορίες μελών, τακτικά, πρόσεδρα, επίτιμα και φοιτητές-μέλη.
α. Τακτικά μέλη γίνονται αυτόματα μετά από αίτησή τους όλα τα ενεργά ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Πανεπιστημιακών ή ερευνητικών Ιδρυμάτων στο ερευνητικό αντικείμενο της Φυσιολογίας. Επίσης τακτικά μέλη δύναται να γίνουν κατόπιν αιτήσεως οι επιστήμονες που εργάζονται σε θέματα σχετικά της Φυσιολογίας, χωρίς περιορισμό ως προς τον επιστημονικό κλάδο που έχουν αρχικά εκπαιδευτεί και το ίδρυμα στο οποίο εργάζονται.
β. Πρόσεδρα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες επιστήμονες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και εργάζονται σε επιστημονικά θέματα σχετικά με τη Φυσιολογία.
γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα.
δ. Φοιτητές-μέλη μπορούν να γίνουν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες που εργάζονται σε θέματα σχετικά με τη Φυσιολογία.
ε. Τα πρόσεδρα, επίτιμα και οι φοιτητές-μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για να γίνει κάποιος Τακτικό μέλος της Εταιρεία ή Φοιτητής-μέλος, απαιτείται έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποστηρίζεται δια της συνυπογραφής της εκ δύο τακτικών μελών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την εγγραφή δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον έχει την απαιτούμενη απαρτία των μελών του Δ.Σ. Για τα πρόσεδρα και επίτιμα μέλη απαιτείται η έγγραφη πρόταση τριών τακτικών μελών και απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 4ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
α. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν ετήσια εισφορά καθώς και εφάπαξ τέλος εγγραφής. Τα ποσά αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
β. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
γ. Μόνον τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
δ. Όλες οι κατηγορίες μελών μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες όμως δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
ε. Όλα τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν ελεύθερα από το Σύλλογο, αφού υποβάλουν έγγραφη παραίτηση.

Άρθρο 5ο – ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Παύουν να είναι μέλη της Εταιρείας:
α. Όσοι από τους υποχρεούμενους σε ετήσια εισφορά, καθυστερήσουν να την καταβάλουν για περισσότερο από 3 χρόνια.
β. Όσοι κριθούν ότι με τη δράση τους αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Εταιρείας.
γ. Όσοι πάψουν να πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους.

Απόφαση για τη διαγραφή μέλους λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αφού προηγουμένως ο υπό διαγραφή κληθεί εγγράφως προ δεκαημέρου από το Δ.Σ. να εκθέσει την άποψή του εντός προκαθορισμένου χρόνου.

Άρθρο 6ο – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι πόροι της Εταιρείας είναι:
α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών της.
β. Έκτακτα έσοδα από επιστημονικές εκδόσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, δημοσιεύσεις, ερευνητικά, εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα κατάρτισης και επιχορηγήσεις, εφόσον ο χορηγός δεν θέτει όρους αντίθετους προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
γ. Διάφορα έσοδα από ενισχύσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.
δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά σχετική πλειοψηφία των παρόντων μπορούν να επιβληθούν στα τακτικά μέλη έκτακτες υποχρεώσεις ή εισφορές για τους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης διευκρινίζεται ότι για να αποκτηθεί ακίνητο από την Εταιρεία με επαχθή αιτία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη (2/3) πλειοψηφία των παρόντων. Οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες ή δωρεές γίνονται αποδεκτές πάντα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αυτή βρίσκεται σε απαρτία όπως παρακάτω ορίζεται.

Άρθρο 7ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα της Εταιρείας είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 8ο – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε 20 ημέρες από την κατάθεση εγγράφου αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
β. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τη φροντίδα του Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος με γραπτή πρόσκληση προ 20ημέρου υποχρεώνεται να ειδοποιήσει τα μέλη της Εταιρείας για τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως και τις ημερομηνίες σύγκλησης της 2ης και 3ης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης.
γ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 50% συν 1 των εχόντων δικαίωμα ψήφου ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με το 20% των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Αν και σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 5 ημερών και βρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα παραπάνω μέλη είναι παρόντα.
δ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
ε. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου σε όλες τις συνελεύσεις του Συλλόγου. Οι επιστημονικές συναντήσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, με ικανοποίηση των οικονομικών όρων που θα θέτει η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή.

Άρθρο 9ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
α. Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ. Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
δ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.
ε. Αποφασίζει για την ανάδειξη προσέδρων και επίτιμων μελών, όπως ορίζει το άρθρο 3, και για τη διαγραφή μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
στ. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 10ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και τρία μέλη, με τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει εκλεγεί για 2 συνεχείς θητείες για πρόεδρος δε δικαιούται να είναι υποψήφιος για μέλος ΔΣ στην επόμενη εκλογή.

Άρθρο 11ο
Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την εκλογή. Την ευθύνη σύγκλησης του Δ.Σ. την έχει ο πλειοψηφήσας σύμβουλος. Τα καθήκοντα του Προέδρου αναλαμβάνει ο πρώτος πλειοψηφήσας στην εκλογή. Ο ορισμός Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία γίνεται με ψηφοφορία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Για κάθε εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του προεδρεύοντος. Αν στην 1η εκλογή δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των 2 πρώτων και αν δεν επιτευχθεί ούτε τη 2η φορά απόλυτη πλειοψηφία, στην 3η εκλογή εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας.

Άρθρο 12ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε 2 μήνες και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρός του ή όταν το ζητήσουν 3 μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 5 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
α. Ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε τρέχον θέμα που ενδιαφέρει το Σύλλογο.
β. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.
γ. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
δ. Εισηγείται στη Γ.Σ. διαγραφή μελών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο 14ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
α. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις δικαστικές και διοικητικές αρχές και σε τρίτους.
β. Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει της συνεδριάσεως του Δ.Σ.
γ. Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
δ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 15ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία.
β. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
γ. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά ο ταμίας.

Άρθρο 16ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
α. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές, τηρεί τα βιβλία εσόδων-εξόδων και κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων.
β. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο κάθε ποσό πάνω από 300€. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.
γ. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο ταμίας αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με 2 αναπληρωματικά μέλη. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτός που διευθύνει συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 18ο
Κάθε δύο χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή 7 μελών του Δ.Σ. και 3 μελών της εξελεγκτικής επιτροπής. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα καταθέτουν αίτηση 4 τουλάχιστον εβδομάδες πριν την ορισθείσα ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 19ο
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ανάταση των χεριών, 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές, κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι.

Άρθρο 20ο
Οι εκλογές διεξάγονται αποκλειστικά δια αλληλογραφίας που ορίζεται από τη Γ.Σ. Η ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή) γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και 2 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Όλα τα μέλη ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας που οργανώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, εσωκλείοντας το φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο σε έναν άλλο φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομά τους και θα απευθύνεται στην Εφορευτική Επιτροπή, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο φάκελος θα έχει φθάσει στο ταχυδρομείο της Εταιρείας την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ψηφοφορίας. Για το σκοπό αυτό η Εφορευτική Επιτροπή ενοικιάζει ταχυδρομική θυρίδα όπου θα πηγαίνουν όλοι οι φάκελοι της ψηφοφορίας. Την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών παραλαμβάνονται οι φάκελοι αυτοί από την Εφορευτική Επιτροπή, ελέγχεται αν οι ψηφίσαντες είναι ταμειακά εντάξει και καταμετρούνται. Εκλεγέντες θεωρούνται τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή αυτοί που συγκέντρωσαν σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών, και αν γίνει προσφυγή μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση γι’ αυτή.

Άρθρο 21ο
Η Εταιρεία έχει σφραγίδα με την επωνυμία της και το έτος ιδρύσεώς της, τοποθετείται δε σε όλα τα έγγραφα μαζί με την υπογραφή του Προέδρου.

Άρθρο 22ο
α. Τροποποίηση Καταστατικού μπορεί να προτείνει το Δ.Σ. ή το 20% των τακτικών μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται κατά την τακτική Γ.Σ. όπου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και η τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση. Για μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
β. 30 ημέρες πριν τη Γ.Σ. ο γραμματέας οφείλει να στείλει διατυπωμένη πρόταση τροποποίησης του καταστατικού σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

Άρθρο 23ο – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία Γ.Σ. και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Λόγοι διάλυσης του Συλλόγου είναι αυτοί που αναφέρονται στο Νόμο. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία περιέρχεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 24ο
Καθετί που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί συλλόγων.

Άρθρο 25ο
Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 25 άρθρα, εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών, που συνήλθε την 23η Ιουνίου 2007, ημέρα Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη.