Κατηγορίες Μελών

Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν άτομα που προωθούν ενεργά τους σκοπούς της Εταιρείας ανεξάρτητα από την αρχική τους εκπαίδευση. Υπάρχουν 4 κατηγορίες μελών, τακτικά, πρόσεδρα, επίτιμα και φοιτητές-μέλη.
α. Τακτικά μέλη γίνονται αυτόματα μετά από αίτησή τους όλα τα ενεργά ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Πανεπιστημιακών ή ερευνητικών Ιδρυμάτων στο ερευνητικό αντικείμενο της Φυσιολογίας. Επίσης τακτικά μέλη δύναται να γίνουν κατόπιν αιτήσεως οι επιστήμονες που εργάζονται σε θέματα σχετικά της Φυσιολογίας, χωρίς περιορισμό ως προς τον επιστημονικό κλάδο που έχουν αρχικά εκπαιδευτεί και το ίδρυμα στο οποίο εργάζονται.
β. Πρόσεδρα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες επιστήμονες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και εργάζονται σε επιστημονικά θέματα σχετικά με τη Φυσιολογία.
γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα.
δ. Φοιτητές-μέλη μπορούν να γίνουν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες που εργάζονται σε θέματα σχετικά με τη Φυσιολογία.
ε. Τα πρόσεδρα, επίτιμα και οι φοιτητές-μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για να γίνει κάποιος Τακτικό μέλος της Εταιρεία ή Φοιτητής-μέλος, απαιτείται έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποστηρίζεται δια της συνυπογραφής της εκ δύο τακτικών μελών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την εγγραφή δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον έχει την απαιτούμενη απαρτία των μελών του Δ.Σ. Για τα πρόσεδρα και επίτιμα μέλη απαιτείται η έγγραφη πρόταση τριών τακτικών μελών και απόφαση της Γ.Σ.